Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Молдова
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Херсонська Торгово-промислова палата
«Переконані, що Портал дозволить створити надійну інформаційну базу для діяльності вітчизняних експортерів та надасть їм всебічну підтримку з боку держави.
Ми впевнені, цей ресурс сприятиме популяризації України серед світової спільноти в якості надійного та стабільного торговельного партнера, поширенню конкурентоспроможної продукції українського виробництва на зовнішні ринки, а також створенню позитивного іміджу нашої країни у межах світового інформаційного простору»

Украинские нефтепродукты
Угода про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Молдова  
Параметри: Законодавство у сфері ЗЕД

 
Угода про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Молдова
 
 
 ( Угоду ратифіковано із застереженням Законом N 2581-IV ( 2581-15 ) від 19.05.2005 )
 
( Угода набирає чинності з моменту вступу України до Світової організації торгівлі
згідно із Законом N 2581-IV ( 2581-15 ) від 19.05.2005 )
 
 
     Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Молдова, далі -
"Сторони",
     підтверджуючи бажання   активно   брати   участь   у процесі
економічної інтеграції, як важливому факторі стабільності на
європейському континенті і виражаючи готовність до співробітництва
у пошуках шляхів і засобів для зміцнення даного процесу,
     визнаючи їх зобов'язання щодо принципів ринкової економіки,
що складає основу їх двосторонніх відносин,
     підтверджуючи їхні зобов'язання відповідно до Заключного Акта
Конференції по співробітництву та безпеці у Європі від 1 серпня
1975 р. ( 994_055 ), Паризької Хартії нової Європи від 21
листопада 1990 р. ( 995_058 ) та з урахуванням   принципів,
включених   у   фінальний   документ   Боннської   Конференції по
економічному співробітництву у Європі,
     виявляючи рішучість у зв'язку з цим усунути існуючі перешкоди
у   взаємній торгівлі в цілому, відповідно до угод Світової
організації торгівлі (далі СОТ),
     виражаючи тверде   переконання, що ця Угода буде сприяти
зміцненню вигідного комерційного обміну і сприяти   процесові
європейської інтеграції,
     вважаючи, що жодне положення даної Угоди не може   бути
інтерпретоване як відхилення Сторін від їхніх зобов'язань стосовно
інших міжнародних двосторонніх і багатосторонніх Угод у цій сфері,
і зокрема тих, що виходять зі статусу члена СОТ,
     домовились про таке:
 
                             Стаття 1
 
                             Завдання
 
     1. Сторони установлять зону вільної   торгівлі   у   їхній
двосторонній торгівлі відповідно до положень цієї Угоди, а також
відповідно до Генеральної Угоди про Тарифи і Торгівлю (ГАТТ 1994)
( 981_003 ), зокрема до Статті XXIV і Домовленості про тлумачення
Статті XXIV ГАТТ 1994.
     2. Завданнями цієї Угоди є:
     a) сприяння лібералізації взаємної торгівлі, і таким чином,
політичній та економічній стабільності в регіоні, гармонічному
розвиткові та розширенню світової торгівлі відповідно до принципів
СОТ;
     b) просування, через розширення взаємовигідного торговельного
режиму,   передбачуваного,   транспарентного   і   довгострокового
гармонічного розвитку економічних відносин між Сторонами, що
сприяло   б   поліпшенню рівня життя і умов праці, зростанню
виробництва і фінансової стабільності;
     c) забезпечення рівних умов для проведення добросовісної
конкуренції в сфері торгівлі між Сторонами.
 
                             Розділ I
 
                             Стаття 2
 
                        Сфера застосування
 
     Положення цієї    Угоди     будуть     застосовуватися     до
сільськогосподарської та промислової продукції, що походять з
митних територій   держав   Сторін.   У   даній   Угоді   поняття
"сільськогосподарська продукція" має на увазі товари Розділів 1 -
24, а поняття "промислові товари" має на увазі товари Розділів 25
- 97 Гармонізованої Системи опису і кодификації товарів (ГС 96).
 
                             Стаття 3
 
   Мита на імпорт і/або експорт і мита з еквівалентним ефектом
 
     Сторони не застосовують у взаємній торгівлі мита і збори, а
також мита, що мають еквівалентну дію.
 
                             Стаття 4
 
           Кількісні обмеження і заходи з еквівалентним
                 ефектом на імпорт і/або експорт
 
     1. Усі кількісні обмеження і заходи з еквівалентним ефектом
на імпорт і/або експорт продукції, що походять з територій держав
Сторін, будуть анульовані з моменту введення в дію цієї Угоди.
     2. Жодне   кількісне   обмеження   або   заходи,   що   мають
еквівалентну    дію   на   імпорт   і/або   експорт,   не   будуть
застосовуватися в торгівлі між Сторонами за винятком випадків,
передбачених у Статті 22.
 
                             Стаття 5
 
                        Ліцензії на імпорт
 
     У випадку використання однією зі Сторін режиму ліцензування
імпорту, що походить з території держави іншої Сторони, режим
ліцензування   імпорту відповідної Сторони повинен відповідати
нормам статей I і III ГАТТ 1994 ( 981_003 ), а також Угоді СОТ про
процедури ліцензування імпорту ( 981_014 ).
 
                             Стаття 6
 
                     Технічні норми і правила
 
     Усі технічні норми і правила Сторін, що стосуються торгівлі,
будуть розроблені, прийняті і застосовуватимуться відповідно до
положень Угоди СОТ про технічні бар'єри у торгівлі ( 981_008 ) з
моменту вступу України до СОТ.
 
                            Розділ II
 
             Торгівля сільськогосподарськими товарами
 
                             Стаття 7
 
             Концесії і сільськогосподарська політика
 
     1. Без заподіяння шкоди зобов'язанням, взятим у розділі
"Торгівля сільськогосподарськими товарами", положення цієї Угоди
ніяким чином не обмежуватимуть відповідну сільськогосподарську
політику Сторін або вжиття деяких заходів, що випливають з цих
зобов'язань, за умови дотримання зобов'язань, взятих Сторонами
після вступу до СОТ і, зокрема, положень Угоди СОТ по сільському
господарству ( 981_005 ).
     2. Сторони     нотифікують     одна     одну     про    зміну
сільськогосподарської політики або застосовуваних заходів, що
можуть вплинути на умови взаємної торгівлі сільськогосподарськими
товарами, як це передбачено цієї Угодою. З метою розгляду ситуації
можуть бути проведені негайні консультації за вимогою однієї зі
Сторін.
 
                             Стаття 8
 
                 Санітарні і фітосанітарні заходи
 
     1. Усі санітарні і фітосанітарні заходи, які можуть прямо або
опосередковано   впливати   на взаємну торгівлю Сторін, будуть
розроблені, прийняті і застосовуватимуться відповідно до положень
Угоди СОТ   про застосування санітарних і фітосанітарних заходів
( 981_006 ) з моменту вступу України до СОТ.
     2. Санітарні   та   фітосанітарні заходи Сторін будуть по
можливості гармонізовані з нормами, директивами та міжнародними
рекомендаціями, у випадках, коли вони розроблені та існують в
рамках Комісії "Кодекс Аліментаріус", Міжнародного епізоотичного
бюро та інших міжнародних конвенцій у цій галузі.
 
                            Розділ III
 
                        Загальні положення
 
                             Стаття 9
 
                    Правила походження товарів
 
     Для цілей цієї Угоди під товарами, що походять з території
держави Сторони, розуміються товари відповідно до погоджених
Правил визначення країни походження товарів.
 
                            Стаття 10
 
              Скорочення торговельних формальностей
 
     Сторони будуть співпрацювати у сфері скорочення процедур і
митних формальностей, які застосовуються у торгівлі товарами, що
підпадають під положення цієї Угоди, зокрема по відношенню до
сільськогосподарської продукції, що швидко псується. Робоча група,
створена у відповідності зі Статтею 27 цієї Угоди, розробить
необхідні для цих цілей заходи.
 
                            Стаття 11
 
                             Транзит
 
     Сторони забезпечують вільний транзит товарів, що походять з
митної території держави однієї Сторони, через державну територію
іншої Сторони відповідно до правил СОТ.
 
                            Стаття 12
 
                        Внутрішні платежі
 
     Сторони забезпечують   національний   режим   відповідно   до
внутрішнього оподатковування і регулювання у відповідності з
правилами СОТ.
 
                            Стаття 13
 
                       Загальні виключення
 
     Ніщо в цій Угоді не перешкоджатиме вжиттю Сторонами будь-яких
заходів відповідно до Статті XX ГАТТ 1994 ( 981_003 ).
 
                            Стаття 14
 
                      Виключення по безпеці
 
     Ніщо в цій Угоді не перешкоджатиме вжиттю Сторонами будь-яких
заходів відповідно до Статті XXI ГАТТ 1994 ( 981_003 ).
 
                            Стаття 15
 
                             Платежі
 
     1. Платежі у вільно конвертованій валюті, які   стосуються
торгівлі між Сторонами, і переказ таких платежів на територію
держави однієї зі Сторін, на якій проживає кредитор, будуть вільні
від будь-яких обмежень.
     2. Сторони   утримуються   від   будь-якого   валютного   або
адміністративного обмеження при видачі, погашенні або отриманні
короткострокових і середньострокових кредитів, що   покривають
комерційні угоди, у яких бере участь резидент.
     3. Незалежно від положень пункту   2,   будь-який   захід,
пов'язаний   з   поточними виплатами щодо пересування товарів,
відповідатиме умовам, що випливають зі   Статті   VIII   Угоди
Міжнародного Валютного Фонду ( 995_921 ).
 
                            Стаття 16
 
                 Недопущення обмежень конкуренції
 
     1. Сторони визнають несумісними з належним виконанням цієї
Угоди дії, що призводять або можуть призвести до обмеження
конкуренції, притискання законних інтересів інших господарюючих
суб'єктів   чи   споживачів,   або   є   проявом   недобросовісної
конкуренції.
     2. З питань недопущення і припинення дій   господарюючих
суб'єктів, згаданих у пункті 1 цієї Статті, на товарних ринках
України і Республіки Молдова Сторони взаємодіють на підставі
Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики від 25
січня 2000 року ( 997_502 ).
 
                            Стаття 17
 
                        Державна допомога
 
     1. Надання   будь-якої   допомоги   Сторонами    здійснюється
відповідно   до   Угоди СОТ про субсидії і компенсаційні заходи
( 981_015 ).
     2. Надання будь-якої допомоги Сторонами по відношенню до
сільськогосподарської продукції буде здійснюватись відповідно до
положень Угоди СОТ про сільське господарство ( 981_005 ).
     3. Сторони забезпечать прозорість заходів у галузі державної
допомоги, включаючи щорічне взаємне надання звіту про загальний
обсяг   державної допомоги і про її розподіл шляхом надання
інформації, за вимогою іншої Сторони, про схеми допомоги в окремих
індивідуальних випадках.
     Якщо одна Сторона вважає, що будь-яка практика, у сільському
господарстві включно:
     - несумісна з положеннями пункту 1, або
     - така практика завдає чи загрожує завдати серйозну шкоду
інтересам даної Сторони або матеріальний збиток інтересам своєї
національної промисловості,
     вона може вжити заходів відповідно до процедури, встановленої
Статтею 26 цієї Угоди. Такі заходи можуть бути вжиті тільки
відповідно до процедур і умов, установленими СОТ і будь-яким іншим
інструментом,   про який Сторони домовилися і застосовують у
торгівлі між собою.
 
                            Стаття 18
 
                        Державні закупівлі
 
     1. Положення цієї Угоди поширюються на державні закупівлі
Сторін.
     2. Сторони забезпечать вільний доступ, прозорість, рівні
права й обов'язки суб'єктам   господарювання   при   здійсненні
державних закупівель.
 
                            Стаття 19
 
                 Захист інтелектуальної власності
 
     1. Сторони підтверджують свою готовність до співробітництва у
сфері, що стосується торговельних аспектів прав інтелектуальної
власності, і в разі потреби застосувати заходи, передбачені в
Угоді СОТ по торговельним аспектам прав інтелектуальної власності
( 981_018 ), а також інших міжнародних конвенцій і угод, що
містять   норми   про   захист   прав інтелектуальної власності,
учасниками яких є Сторони.
     2. Для цілей цієї Угоди термін "Інтелектуальна Власність"
включає в себе всі об'єкти інтелектуальної власності: об'єкти
авторського права та суміжних прав, товарні знаки, географічні
вказівки, топології інтегральних мікросхем, промислові зразки,
винаходи, комерційну таємницю.
     3. Для виконання зобов'язань міжнародних законодавчих актів і
угод,   що стосуються прав інтелектуальної власності, Сторони
нададуть громадянам держави іншої   Сторони   режим   не   менш
сприятливий, ніж той, що вони надають своїм власним громадянам або
громадянам іншої країни.
     4. Сторони   будуть співпрацювати у сфері інтелектуальної
власності. На підставі   заяви   Сторони,   будуть   проводитися
консультації з експертами у цій галузі, особливо дотримуючись
діяльності, що стосується чинних або майбутніх конвенцій у галузі
інтелектуальної власності, а також діяльність у рамках міжнародних
організацій, таких як СОТ, Всесвітня організація інтелектуальній
власності, також і у тому, що стосується відносин Сторін з іншими
країнами щодо інтелектуальної власності.
     5. Сторони   співробітничатимуть   у галузі інтелектуальної
власності і, за вимогою   іншої   Сторони,   будуть   проводити
консультації на рівні експертів з цих проблем, особливо стосовно
міжнародних конвенцій у галузі інтелектуальної власності.
 
                            Стаття 20
 
                             Демпінг
 
     Ніщо в цій Угоді не обмежує право Сторони застосовувати по
відношенню до імпорту товарів, що походять з території держави
іншої Сторони, антидемпінгові заходи відповідно до норм Статті VI
ГАТТ 1994   ( 981_003 ) і Угоди про застосування Статті VI ГАТТ
( 981_010 ).
 
                            Стаття 21
 
                             Субсидії
 
     Ніщо в цій Угоді не обмежує право Сторони застосовувати по
відношенню до імпорту товарів, що походять з території держави
іншої Сторони, компенсаційні заходи відповідно до норм Статті VI і
Статті XVI   ГАТТ 1994 ( 981_003 ) і Угоди про субсидії і
компенсаційні заходи СОТ ( 981_015 ).
 
                            Стаття 22
 
                    Спеціальні захисні заходи
 
     Ніщо в цій Угоді не обмежує право Сторони застосовувати по
відношенню до імпорту товарів, що походять з території держави
іншої Сторони, спеціальні захисні заходи відповідно до норм Статті
XIX ГАТТ 1994 ( 981_003 ) і Угоди   про   захисні заходи СОТ
( 981_016 ).
 
                            Стаття 23
 
                            Реекспорт
 
     Якщо застосування Статті 3 (незастосування мита і зборів, що
мають еквівалентну дію) і Статті 4 (незастосування кількісних
обмежень на імпорт і/або експорт, що мають еквівалентну дію) веде
до:
     - реекспорту в треті країни,   по   відношенню   до   яких
Сторона-експортер   застосовує   до   окремих   товарів кількісні
обмеження, експортне мито і збори, що мають еквівалентну дію, або
     - нестачі будь-якого товару або погрози його нестачі, що має
велике   значення   для Сторони-експортера, і   коли вищезгадана
ситуація може призвести до труднощів для Сторони-експортера, то ця
Сторона    може   застосувати   відповідні   попередні заходи, які
необхідні для контролю за ситуацією, що склалась.
     Про застосування цих заходів необхідно невідкладно повідомити
Робочу групу і провести консультації між Сторонами.
 
                            Стаття 24
 
                      Виконання зобов'язань
 
     1. Сторони   вживатимуть   усе   необхідне для забезпечення
виконання зобов'язань, що випливають з положень цієї Угоди.
     2. Якщо одна зі Сторін вважає, що інша Сторона не виконала
якесь зобов'язання за цією Угодою, то заінтересована Сторона може
вжити адекватних заходів за умови і відповідно до процедури,
встановленої Статтею 26 цієї Угоди.
 
                            Стаття 25
 
                  Складності платіжного балансу
 
     Сторони зобов'язуються застосовувати обмеження, спрямовані на
збереження рівноваги платіжного балансу відповідно до правил СОТ.
 
                            Стаття 26
 
             Процедура застосування захисних заходів
 
     1. Перш   ніж   ініціювати процедури застосування захисних
заходів, передбачених цією Статтею, Сторони спробують врегулювати
будь-які протиріччя, що виникли між ними, за допомогою прямих
консультацій.
     2. Без збитку для положень пункту 6 цієї Статті у випадку,
якщо одна зі Сторін вважатиме, що інша Сторона не виконує своїх
зобов'язань,   завдає   або загрожує завдати шкоду економічним
інтересам першої Сторони, вона може зробити запит іншій Стороні
про консультації, які мають бути проведені в двомісячний термін з
дати письмового звернення з метою пошуку рішення, прийнятного для
обох Сторін. До письмового запиту додається вся інформація, що
стосується суті проблеми.
     3. a) Що стосується статей 16 і 17 цієї Угоди, Робоча група
повинна буде розглянути випадок або ситуацію, і може прийняти
необхідне рішення, яке врегулює спори, представлені однією із
Сторін. У випадку відсутності такого рішення протягом 30 днів з
дня подання заяви Робочій групі, заінтересована Сторона може вжити
необхідних заходів, що регулюватимуть ситуацію.
     b) Що стосується Статті 24 цієї Угоди, заінтересована Сторона
може вжити необхідних заходів після завершення консультацій або
після закінчення трьох місяців з дня пред'явлення нотифікації
протилежній Стороні.
     c) Що   стосується   статей   20,   21   і   22 цієї Угоди,
заінтересована Сторона має надати Робочій групі повне сприяння для
розгляду випадку або ситуації і по можливості виключити існуюче
питання.
     4. Про   застосування захисних заходів протилежна Сторона
повинна бути невідкладно повідомлена. Захисні заходи   будуть
обмежені у просторі і часі, які необхідні для того, щоб виправити
ситуацію, що склалась, і не повинні бути більшими ніж збиток,
заподіяний даною ситуацією. При виборі таких заходів перевага
повинна надаватися тим з них, які у найменшій мірі порушують дію
цієї Угоди. Застосування таких заходів має бути негайно припинено,
як тільки будуть скасовані рішення іншої Сторони, у результаті
яких вони були введені.
     5. Застосовані захисні   заходи   повинні   бути   предметом
періодичних консультацій у рамках Робочої групи, зважаючи на їхнє
якнайшвидше заміщення або анулювання у випадках, коли умови
їхнього подальшого застосування більше не виправдані.
     6. У випадку, коли надзвичайні обставини, що   вимагають
негайних дій, роблять їхній розгляд неможливим, заінтересована
Сторона може, на підставі положень статей 20, 21 і 22 цієї Угоди,
негайно   застосувати   тимчасові   заходи,   які   необхідні для
врегулювання ситуації. Протилежна Сторона повинна бути негайно
сповіщена про заходи, які застосовуються, і Сторони почнуть
консультації в рамках Робочої групи.
 
                            Розділ IV
 
                        Заключні положення
 
                            Стаття 27
 
                           Робоча група
 
     1. Цією Угодою створюється Робоча група, яка складається з
представників Сторін.
     2. Робоча група буде контролювати застосування цієї Угоди.
     3. З   метою   застосування   цієї   Угоди,   Сторони будуть
обмінюватися відповідною інформацією, і, за зверненням кожної зі
Сторін, будуть проводити консультації в рамках Робочої групи.
 
                            Стаття 28
 
                     Процедури Робочої групи
 
     1. Для виконання положень цієї Угоди, Робоча група буде
скликатись за необхідності, по черзі в м. Київ або м. Кишинів, але
не рідше, ніж один раз на рік. Кожна зі Сторін може вимагати
скликання Робочої групи не пізніше 3 місяців з моменту подачі
звернення.
     2. З метою виконання цієї Угоди, Робоча група прийме свої
процедурні правила.
 
                            Стаття 29
 
     Співвідношення цієї Угоди з іншими міжнародними угодами
 
     1. Жодне положення цієї Угоди не буде інтерпретоване і/або
застосоване всупереч правилам і принципам СОТ, і ні в якому разі
не порушує прав і обов'язків Сторін, що випливають з їхнього
статусу членів цієї організації. Ця Угода не перешкоджатиме
Сторонам у створенні інших зон вільної торгівлі, або їхньої участі
в інших формах економічної інтеграції   (зокрема   за   участю
Європейського Союзу) або спеціальних угод для торгівлі на кордоні,
за умови, якщо вони негативно не позначаться на   існуючому
торговельному режимі між Сторонами,  і, зокрема, положень стосовно
правил походження товарів, передбачених цією Угодою.
     2. Якщо   має   місце   невідповідність   або розбіжність у
тлумаченні положень цієї Угоди і норм угод СОТ, пріоритетне
значення мають норми угод СОТ.
 
                           Стаття 30
 
                       Вирішення суперечок
 
     1. Усі   суперечки,   що   випливають   із   тлумачення   або
застосування положень цієї Угоди, будуть вирішуватися за взаємною
згодою, віддаючи перевагу консультаціям у рамках Робочої групи.
     2. У випадку, коли вирішення суперечок, зазначених у пункті 1
цієї Статті, не було можливим у рамках Робочої групи або пройшло 3
місяці з моменту першого повідомлення іншої Сторони про зміст
суперечки,   защемлена   Сторона має право вжиття заходів, що
випливають зі статусу члена СОТ, і, зокрема, з Домовленості про
правила і процедури, що регулюють вирішення суперечок ( 981_019 )
у СОТ.
 
                            Стаття 31
 
                        Зміни і доповнення
 
     1. Положення цієї Угоди можуть бути змінені і доповнені. Такі
зміни і доповнення будуть оформлятися Додатками (Протоколами).
     2. Такі Додатки (Протоколи) є невід'ємною частиною цієї
Угоди.
 
                            Стаття 32
 
                        Набрання чинності
 
     Ця Угода набуває чинності з моменту отримання останнього
повідомлення про виконання кожної із Сторін внутрішньодержавних
процедур, необхідних для цього.
 
                            Стаття 33
 
                           Терміни дії
 
     1. Ця Угода укладається на невизначений термін.
     2. Кожна зі Сторін може припинити дію Угоди, направивши
відповідне письмове повідомлення іншій   Стороні.   Дія   Угоди
припиняється   через   6   місяців після отримання відповідного
повідомлення іншою Стороною.
 
     На посвідчення чого належним чином уповноважені представники
Сторін підписали що Угоду.
 
     Вчинено в м. Кишиневі 13 листопада 2003 р. у двох дійсних
примірниках, кожен з яких українською, молдовською і російською
мовами, усі тексти є рівно автентичними.
     У випадку розбіжності в тлумаченні Угоди, перевага надається
тексту російською мовою.
 
 За Кабінет Міністрів                           За Уряд
 
 України                                        Республіки Молдова

Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Гвінея Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сербія Сирія Словаччина Словенія США Таджикистан Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації Валюта Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Крамниця-А
Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки