Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Росiя
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Херсонська Торгово-промислова палата
«Переконані, що Портал дозволить створити надійну інформаційну базу для діяльності вітчизняних експортерів та надасть їм всебічну підтримку з боку держави.
Ми впевнені, цей ресурс сприятиме популяризації України серед світової спільноти в якості надійного та стабільного торговельного партнера, поширенню конкурентоспроможної продукції українського виробництва на зовнішні ринки, а також створенню позитивного іміджу нашої країни у межах світового інформаційного простору»

Украинские нефтепродукты
Щодо змін до окремих законодавчих актів про сертифікацію (Закон РФ)  
Параметри: Нетарифне регулювання , Законодавство у сфері ЗЕД

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2008 Г. № 313-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
 В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ВОЗМОЖНОСТИ
ЗАМЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ДЕКЛАРИРОВАНИЕМ
СООТВЕТСВИЯ»
 
 
Опубликовано 31 декабря 2008 г.
Вступает в силу: 10 января 2009 г.
 
Принят Государственной Думой 26 декабря 2008 года
Одобрен Советом Федерации 29 декабря 2008 года
 
 
 
Статья 1
 
В части четвертой статьи 13 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-I "О ветеринарии" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857) слова "сертификата, выданного специально уполномоченным органом" заменить словами "сертификата соответствия или декларации о соответствии, предусмотренных законодательством Российской Федерации о техническом регулировании".
 
Статья 2
 
Внести в Закон Российской Федерации от 20 августа 1993 года N 5663-I "О космической деятельности" (Российская газета, 1993, 6 октября; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 50, ст. 5609; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607) следующие изменения:
 
1) в абзаце тринадцатом части второй статьи 6 слово "сертификацию" заменить словами "обязательное подтверждение соответствия";
2) в абзаце четырнадцатом части второй статьи 7 слово "сертификацию" заменить словами "обязательное подтверждение соответствия";
3) в статье 10:
а) в наименовании слово "Сертификация" заменить словами "Обязательная сертификация и декларирование соответствия";
б) в пункте 1:
в абзаце первом слово "(сертификации)" заменить словами "(обязательной сертификации или декларированию соответствия)";
в абзаце втором слово "Сертификации" заменить словами "Обязательной сертификации или декларированию соответствия";
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Обязательная сертификация или декларирование соответствия космической техники осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.";
г) в пункте 3 слова "правил сертификации" заменить словами "правил обязательной сертификации или декларирования соответствия".
 
Статья 3
 
Часть вторую статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 1994 года N 79-ФЗ "О государственном материальном резерве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 1, ст. 3; 1998, N 7, ст. 798; 2004, N 35, ст. 3607) после слов "сертификаты соответствия" дополнить словами "или декларации о соответствии".
 
Статья 4
 
Внести в Федеральный закон от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" (в редакции Федерального закона от 7 января 1999 года N 18-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 1999, N 2, ст. 245; 2001, N 53, ст. 5022; 2002, N 30, ст. 3026; 2005, N 30, ст. 3113; 2006, N 1, ст. 20; 2007, N 1, ст. 11; N 31, ст. 3994) следующие изменения:
 
1) абзацы четырнадцатый и пятнадцатый статьи 5 признать утратившими силу;
2) абзац шестой пункта 3 статьи 11 дополнить словами "или декларировании ее соответствия";
3) абзац шестой пункта 2 статьи 16 после слов "сертификатов соответствия" дополнить словами "или деклараций о соответствии";
4) абзац третий пункта 1 статьи 25 дополнить словами "или деклараций о соответствии";
5) абзац девятый пункта 1 статьи 26 после слов "сертификатов соответствия" дополнить словами "или деклараций о соответствии".
 
Статья 5
 
Внести в Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 2003, N 2,
ст. 167) следующие изменения:
 
1) абзац десятый статьи 5 изложить в следующей редакции:
"осуществления обязательной сертификации или декларирования соответствия транспортных средств, а также составных частей конструкций, предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей транспортных средств;"
2) в статье 15:
а) в пункте 1 слова "обязательной сертификации в соответствии с правилами и процедурами, утверждаемыми уполномоченными на то федеральными органами исполнительной власти" заменить словами "обязательной сертификации или декларированию соответствия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании";
б) в пункте 2 слова "и имеющих выданный в установленном порядке сертификат соответствия или иной документ, удостоверяющий его соответствие установленным требованиям безопасности дорожного движения" исключить;
в) пункт 4 дополнить словами "или повторного декларирования соответствия";
3) в пункте 3 статьи 18 слова "иметь сертификат соответствия на выполнение этих работ и услуг и" исключить.
 
Статья 6
 
В статье 7 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 209-ФЗ "О геодезии и картографии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 2; 2004, N 35, ст. 3607) слова "и проведение работ по обязательной сертификации" заменить словами "обязательного подтверждения соответствия", слова "в области стандартизации, метрологии и сертификации" исключить.
 
Статья 7
 
Внести в Федеральный закон от 3 апреля 1996 года N 28-ФЗ "Об энергосбережении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 15, ст. 1551) следующие изменения:
 
1) абзац шестой статьи 4 признать утратившим силу;
2) в наименовании главы II слово "сертификация" заменить словами "обязательная сертификация, декларирование соответствия";
3) в статье 6:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Обязательная сертификация и декларирование соответствия";
б) в части первой слова "на соответствующие показатели энергоэффективности" заменить словами "или декларированию соответствия установленным законодательством Российской Федерации требованиям", слова "осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации" заменить словами "или декларирование соответствия осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании";
4) в статье 7 слова ", а также при их сертификации" исключить;
5) в абзаце четвертом части второй статьи 15 слово "сертификации" заменить словами "подтверждения соответствия".
 
Статья 8
 
Внести в Федеральный закон от 5 июля 1996 года N 86-ФЗ "О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 28, ст. 3348; 2000, N 29, ст. 3005) следующие изменения:
 
1) в абзаце пятом части второй статьи 5 слово "сертификации" заменить словами "обязательного подтверждения соответствия";
2)в статье 11:
а) наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Стандартизация, сертификация и декларирование соответствия продукции в области генно-инженерной деятельности";
б) часть вторую изложить в следующей редакции:
"В отношении продукции, полученной с применением генно-инженерно-модифицированных организмов и подлежащей обязательной сертификации или декларированию соответствия, выдается сертификат соответствия или принимается декларация о соответствии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.".
 
Статья 9
 
Внести в Федеральный закон от 19 июля 1997 года N 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 29, ст. 3510; 2003, N 2, ст. 167) следующие изменения:
 
1) в абзаце седьмом статьи 4 слово "сертификации" заменить словами "обязательному подтверждению соответствия";
2) в статье 14:
а) в наименовании слова "и сертификация" заменить словами ", сертификация и декларирование соответствия";
б) в части второй слова "на соответствие" заменить словами "или декларированию соответствия", слова "специально уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим организацию регистрационных испытаний и государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов" заменить словами "законодательством Российской Федерации о техническом регулировании".
 
Статья 10
 
Внести в статью 7 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588; 2004, N 35, ст. 3607) следующие изменения:
 
1) пункт 1 после слова "сертификации" дополнить словами "или декларированию соответствия", после слов "Российской Федерации" дополнить словами "о техническом регулировании", второе предложение исключить;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Сертификация технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, осуществляется органом по сертификации, аккредитованным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, декларация о соответствии принимается заявителем в порядке, установленном указанным законодательством.";
3) пункт 3 признать утратившим силу.
 
Статья 11
 
Внести в статью 17 Федерального закона от 16 июля 1998 года N 101-ФЗ "О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 29, ст. 3399) следующие изменения:
 
1) наименование после слова "Сертификация" дополнить словами "и декларирование соответствия";
2) часть первую дополнить словами "или декларированию соответствия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании";
3) часть вторую признать утратившей силу.
 
Статья 12
 
Пункт 2 статьи 12 Федерального закона от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N38, ст. 4736) дополнить словами "или декларированию соответствия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании".
 
Статья 13
 
Внести в Федеральный закон от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1667) следующие изменения:
 
1) в абзаце шестом части первой статьи 8 слово "сертификация" заменить словами "организация обязательного подтверждения соответствия";
2) статью 19 дополнить словами "или деклараций о соответствии";
3) в статье 27 слова "сертификатами соответствия требованиям стандарта" заменить словами "сертификатами соответствия или декларациями о соответствии, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании".
 
Статья 14
 
Внести в статью 15 Федерального закона от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2222; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; 2008, N 30, ст. 3616) следующие изменения:
 
1) в пункте 3 слово "сертификатов" заменить словами "сертификатов соответствия или деклараций о соответствии";
2) в пункте 4 слова "сертификатов, устанавливающих" заменить словами "сертификатов соответствия или деклараций о соответствии, подтверждающих";
3) в пункте 5 слово "Сертификаты" заменить словами "Сертификаты соответствия или декларации о соответствии", слово "сертификаты" заменить словами "сертификаты соответствия или декларации о соответствии", слова "выдаются в порядке, определенном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти" заменить словами "выдаются или принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании".
 
Статья 15
 
Внести в Федеральный закон от 2 января 2000 года N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст. 150; 2003, N 2, ст. 167; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; 2008, N 30, ст. 3616) следующие изменения:
 
1) абзац восьмой пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"организация обязательного подтверждения соответствия отдельных видов пищевых продуктов, материалов и изделий;";
2) статью 12 изложить в следующей редакции:
"Статья 12. Подтверждение соответствия пищевых продуктов, материалов и изделий
1. Подтверждение соответствия предназначенных для реализации определенных видов пищевых продуктов, материалов и изделий осуществляется в случаях, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Организация и проведение обязательной сертификации или декларирования соответствия определенных видов пищевых продуктов, материалов и изделий осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.".
 
Статья 16
 
Подпункт 2 пункта 1 статьи 264 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 33, ст. 3413; 2002, N 22, ст. 2026; 2005, N 1, ст. 30; N 24, ст. 2312; 2007, N 1, ст. 31; 2008, N 27, ст. 3126; N 30, ст. 3614) дополнить словами ", а также на декларирование соответствия с участием третьей стороны".
 
Статья 17
 
В пункте 4 статьи 4 Федерального закона от 16 апреля 2001 года N 44-ФЗ "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 17, ст. 1643) слова "в системе сертификации федерального органа исполнительной власти в области связи и информатизации" заменить словами "или декларированию соответствия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании".
 
Статья 18
 
Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3613) следующие изменения:
 
1) в части второй статьи 212:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
"применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников;";
б) в абзаце шестом слова "сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств" заменить словами "специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке,";
2) в части первой статьи 221 слово "сертифицированные" заменить словами "прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия";
3) в абзаце десятом части первой статьи 357 слова "сертификатов соответствия или" заменить словами "сертификатов соответствия или деклараций о соответствии либо".
 
Статья 19
 
Внести в Федеральный закон от 10 января 2003 года N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 169; N 28, ст. 2884; 2007, N 46, ст. 5554) следующие изменения:
 
1) абзац шестой пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"организации обязательного подтверждения соответствия объектов, технических и программных средств, используемых на железнодорожном транспорте, и стандартизации таких объектов и средств;";
2) в статье 6:
а) наименование после слов "Обязательная сертификация" дополнить словами "и декларирование соответствия";
б) в пункте 1 слова "а также услуги, оказываемые при перевозках пассажиров и грузов," исключить, слова "обязательной сертификации на соответствие указанным требованиям, правилам и нормативам" заменить словами "обязательной сертификации или декларированию соответствия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании";
в) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
"2. Организация обязательного подтверждения соответствия осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта.";
3) абзац третий пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"владеть инфраструктурой, в которой элементы, технические средства и специальные программные средства, используемые для организации перевозочного процесса, имеют сертификат соответствия или декларацию о соответствии установленным требованиям;";
4) второе предложение пункта 2 статьи 13 исключить;
5) абзац четвертый пункта 1 статьи 16 дополнить словами "или декларированию соответствия";
6) абзац второй пункта 1 статьи 17 дополнить словами "или декларации о соответствии".
 
Статья 20
 
Признать утратившими силу:
 
1) статью 1 Федерального закона от 7 января 1999 года N 18-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 2, ст. 245) в части изложения в новой редакции абзацев четырнадцатого и пятнадцатого статьи 5;
2) абзац третий пункта 2 статьи 89 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607).
 
Статья 21
 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением статьи 16 настоящего Федерального закона.
2. Статья 16 настоящего Федерального закона вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.
 
 
Президент Российской Федерации                                                                                                       Д. Медведев
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Гвінея Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Мальта Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сербія Сирія Словаччина Словенія США Таджикистан Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Населення Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари хімічної промисловості Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортно-експедиційні послуги Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки