Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Торгівля з країнами світу
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
УКРАВТОПРОМ, Асоціація автовиробників України
«Асоціація підтримує створення порталу вітчизняних експортерів у мережі Інтернет, що безумовно буде сприяти поширенню конкурентоспроможної продукції українського виробництва на міжнародній арені»

Украинские нефтепродукты
Перелік установ та розробок НАН України - Відділення фізико-технічних проблем енергетики  
Параметри: Довідкова інформація

 

Інститут технічної теплофізики НАН України

Впровадження термотрансформаторів для теплохолодопостачання - Узагальнена інформація про геліохолодильні термотранс-орматори та компресійні теплові насоси розроблені в ІТТФ НАН України для тепло-холодопостачання
 
Установка „Екотрон” для виробництва рідких комбінованих палив/. Інформаційно-вимірбвальний комплекс „Траса” - Установка призначена для виробництва рідких комбінованих біопаливних сумішей та сумішей легких і важких нафтових продуктів./Призначений для вимірювання інтегральних теплових втрат на ділянках теплотраси в робочому режимі експлуатації тепломереж.
 
Екологічно чиста технологія газіфікації твердих побутових відходів./Опалювальний водогрійний водотрубно-димогарний котел КВВД-0,63 ГН - Технологія дозволяє з мінімальним впливом на оточуюче середовище обробляти ТПВ і отримувати середньо-калорійний газ./Впровадження котла дозволить замінити застарілі котли типу „Минськ-1”, „НИИСТУ-5”, „Универсал”, „Енергія” та ін., збільшити в 2 рази теплову потужність котельних без зміни їх будівельних об’єів, істотно підвищити економічність і надійність джерел теплопостачання.
 
Теплоутилізатори модульні панельні ТВМ./Теплоутилізатори газотрубні ТГ. - Підвищення КВП печі на 10-30%. Термін окупності витрат 3-6 міс. Зниження інтенсиності утворення пилових відкладень. Ефективне очищення робочих поверхонь. Підвищення КВП печі на 10-20%. Термін окупності витрат 5-8 міс. Інтенсифікація теплообміну у трубах з кільцевими турбулізаторами в 1,9-2,0 рази. Автоматичне очищення робобчої поверхні від відкладень пилу.
 
Тепдлонасосні технології в теплопостачанні та кондиціюванні. - При використанні теплонасосних технологій в теплопостачанні перевагу мають низькотемпературні системи опалення, такі як тепла підлога. Система тепла під-лога являє собою нагрівальний контур з труб, розталованих під підлогою у вигляді змієвика, по яким циркулює гаряча вода. Контур підключено до теплового насосу. Температура теплоносія складає 25-35 0С. Поверхня підлоги нагрівається, від неї підіймається тепле повітря і в кімнаті забезпечується рівномірний та комфортний для людини розподіл температури по висоті. В літку можливе кондиціювання приміщення.
 
Технологія моногранулювання гетерогенних середовищ./ Моногранулятор. - Технологія одержання гранул однакового розміру, заснована на розробленому в ІТТФ НАН України методі монодисперсного подрібнення струменя рідини, знайшла широке застосування у виробництві гранульованих речовин, зокрема мінеральних добрив (аміачна селітра, карбамід, NPK – добрива), а також ефективно використається у виробництвах імітованих гранульова-них харчових продуктів./ Установка для дослідження процесу монодисперсного подрібнення струменів Гете-рогенних середовищ призначена для визначення опти-мальних параметрів керування їх розпадом (частота та амплітуда електричного сигналу, швидкості витікання струменів). Містить вузол диспергування, що склада-ється з шести каналів, електронний блок керування для формування керуючого сигналу, блок стробоскопіч-ного контролю, напірний й прийомний баки.
 
Технологія акумулювання та вилучення теплоти - Ґрунтове акумулювання теплоти здійснюється різними трубними системами, по яким циркулює проміжний теплоносій, нагрівая ґрунт влітку (акумулювання теплоти), чи охолоджуя ґрунт за допомогою теплового насосу в опалювальний сезон (вилучення теплоти). Метод організації сезонного високотемпературного акумулятора базується на аналізі сумісної роботи групи теплообмінників трубного типу.
 
Інформаційно-вимірювальний комплекс "траса" - Призначений для вимірювання інтегральних теплових втрат на ділянках теплотраси в робочому режимі експлуатації тепломережі.
 
Вимірювач локальних теплових втрат ИТП-20Мтр - призначений для контролю рівня теплових втрат трубопроводів з метою виявлення дефектних ділянок теплової ізоляції трубопроводів, прокладених у прохідних каналах і над землею.
 
Блок захисту котла БЗК – М - Призначений для індикації стану котлів по дванадцяти параметрах, видачі звукового сигналу і відключення подачі палива у разі аварії по якому-небудь параметру. Блок може працювати з наступними датчиками наявності полум’я, що детектують датчики (контрольні електроди) типу КЭ; фоточастотні перетворювачі типу ПНП, ФДЧ. Блок дозволяє підключити контролюючі пристрої з нормально-замкнутими і нормально-розімкненими контактами. Вихідні сигнали блоку зміна стану контактів реле, що допускають комутацію пульсуючого постійного або змінного струму з амплітудним значенням не більше 5А і діючим значенням напруги, не більше, 250 В.
 
Блок контролю полум’я двоканальний з управлінням пристроєм автоматичного розжига БКП – 2р - Призначений для безперервного автоматичного контролю полум’я горілочних пристроїв в топкових камерах стаціонарних котлів і промислових печей і здійснення незалежного або послідовного розжигу двох горілочних пристроїв в автоматичному режимі.
 
Датчик тиску універсальний тип дду-м - Датчик тиску універсальний типу ДДУ-М (надалі "датчик") призначений для: перетворення вхідного надлишкового чи диференційного тиску в один з наступних стандартних вихідних сигналів: а) сигнал постійного струму (0 - 5) мА; б) сигнал постійного струму (4 - 20) мА; в) напруга постійного струму (0 – 10) В; г) напруга змінного струму (0 – 0,5) В частотою 50 Гц; - керування зовнішніми електричними ланцюгами по двох незалежних каналах; - індикації величини вхідного тиску; - обчислення квадратного кореня зі значення вхідної величини при використанні датчика в пристроях обліку; - включення прямої чи зворотньої характеристики перетворювання.
 
Пристрій регулюючий пропорційно - інтегральний ізодром - Пристрій призначений для застосування в схемах авто-матичного регулювання і керування теплотахнічними процесами в котельних установках малої і середньої потужності та інших теплотехнічних об'єктів.
 
Теплометричний індикатор діагностики теплотрас ТИДиТ-03 - призначений для виявлення неруйнівним способом ушкоджених ділянок підземних теплопроводів за допо-могою вимірювання поверхневих розподілів густини по-току теплового випромінювання над прокладкою тепло-траси. Переваги: дозволяє значно скоротити витрати на проведення шурфовок при пошуку місць ушкодження теплопроводів; компактність; портативність.
 
Інститут електродинаміки НАН України
 
Базова контрольно-вимірювальна система багатопараметрового контролю природних та технологічних процесів - Система   призначена   для   автоматичного   вимірю-вання   і регулювання параметрів технологічних проце-сів виробництва і зберігання продукції, технічної діаг-ностики і контролю в енергетиці та інших галузях, моніторингу оточуючого середовища та керованої терапії в медицині. Система складається центрального комп`ютера і віддалених уніфікованих інтелектуальних контрольно-вимірювальних модулів, з`єднаних з комп`ютером через стандартний інтерфейс. кількість модулів в системі ….. до 256; кількість параметрів, що контролюється кожним модулем ... до 16; основна похибка вимірювань ….. 0,01 - 0,1%; параметри, що контролюються: температура, тиск, зусилля, вага, концентрація розчинів, рівень рідин, вологість, електропровідність, кутові лінійні зміщення і розміри.
 
Базові імпедансометричні апаратно-програмні комплекси біосенсорних систем - Розробка призначена для експрес-аналізу при діагностиці захворювань, для моніторингу навколишнього середовища, при контролі параметрів біохімічних процесів, якості продуктів харчування, складу різних речовин біологічного походження. Може бути використана в медицині, ветеринарії, біотехнологіях, харчовій промисловості, для екологічного контролю, у наукових дослідженнях.
 
Переносний зварювальний апарат для ручного зварювання штучним електродом - Зварювальний апарат призначений для зварювання штучним електродом низьковуглеродних і не ржавію-чих сталей у великому діапазоні їхніх товщин. Технік-ні характеристики: вхідна напруга, В…220±15%; три-валість включення (Ісв=140А)….50%; струм зварюван-ня, А...20-140; товщини різання, мм…..3; макси-мальний струм, що споживається від мережі, А…..18 максимальна потужність, що споживається, кВт…...4,5 температура оточуючого середовища, ºС…….-10÷35
 
Озонатор СК-2 - Мобільна установка для виробництва озону з повітря та кисню. Може застосовуватись для очищення та знезараження питної води, води в плавальних басейнах, санації повітря   побутових та службових приміщень, місць масового скупчення людей. Може застосовуватись також в медицині, сільському господарстві та при наукових дослідженнях в галузі технологічного використання озону. Основні технічні характеристики: напруга живлення, В/частота, Гц…..220/50; максимальна потужність, що споживається, Вт …25. 
 
Високочастотні транзисторні генератори для установок індукційних технологій - Високочастотні транзисторні генератори призначені для роботи в установках індукційних технологій.Гене-ратори використовуються: для плавки кольорових та дорогоцінних металів, а також високолегованих сталей; для напайки твердосплавних пластин на різці та пили;т для локального нагріву та загартування деталей.
 
Енергозберігаючий пуско-регулюючий аппарат з регулюванням освітлення (ЕПРА-Р) - Пуско-регулюючий аппарат призначається для дугових натрієвих ламп високого тиску, які використовуються при зовнішньому освітленні вулиць, майданів, складських та будівельних територій. Дистанційне керування режимом освітлення здійснюється шляхом передачі на ЕПРА команд по проводах мережі електроживлення.
 
Плазмова система запалювання палива газотурбінних двигунів - Плазмова система запалювання призначена для запа-лювання палива у камері горіння газотурбінних дви-гунів. Основні технічні характеристики: накопичена енергія на конденсаторі, Дж…1,4; частота розрядних імпульсів на свічці, Гц……2; напруга живлячої мережі, В…220; частота струму живлячої мережі, Гц……....50; спожитий від живлячої мережі струм, А …0,1
 
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова та МП „ДИСИТ” НАН України
 
Візуалізація багатовимірних даних медико-екологічного моніторингу - Розробка спеціальних методів візуалізації й засобів математичного моделювання систем з такими складними багатовимірними характеристиками об'єктів, як еколо-гічні, є актуальною для глибокого дослідження струк-тури системи як єдності компонентів і зв'язків, здійс-нення контролю над складною екологічною обстановкою при одночасному обліку величезної кількості різнорід-них параметрів. Для розв’язання цих задач розроблено процедури й алгоритми аналізу даних, за допомогою яких здійснюється перехід від набору розрізнених показників забруднення до інтегральних екологічних індексів та їхньому картографічному поданню.
 
Інститут газу НАН України
 
Переносний генератор терморозширеного графіту. - Призначений для виробництва терморозширеного графіту – ефективного поглинача нафтопродуктів та його використання на місці їх розливу.
 
Переносна газова електростанція потужністю 4 кіловата - Призначена для виробництва електроенергії з використанням газового палива – природного газу, пропан-бутану для електрозабезпечення житлових та промислових споруд.
 
Новий теплоізоляційний матеріал СІОПОР та вироби з нього - Розроблений за участю Інституту газу НАН України новий теплоізоляційний матеріал сиопор, вироблений на Бережанській ЦБК,   характеризується низькими енерговитратами для його виробництва, вироби з сиопору використовуються в будівельній індустрії.
 
Теплоізоляційний матеріал спучений перліт та вироби з нього - Теплоізоляційний матеріал – спучений перліт, вироблений на Броварському заводі будівельних конструкцій за енергозберігаючою технологією розробленою в Інституті газу НАН України та вироби з нього.
 
Терморозширений графіт та вироби з нього. - Вироблений на пілотній установці Інституту газу НАН України терморозширений графіт є ефективним поглиначем нафтопродуктів, а також сировиною для виробництва ущільнювачів різного призначення, у тому числі для обертових деталей.
 
Використання природного газу в промисловості
 
Використання природного газу в теплоенергетиці
 
Використання газу на транспорті
 
Газопаротурбінна технологія «Водолій»
 
Газопоршневі електростанції
 
Утилізація промислових та побутових відходів
 
Інформація про новітні роз-робки Інституту газу НАНУ
 
Інститут відновлюваної енергетики  НАН України
 
Вітроенергетична установка ВЕУ -08 - Вітроустановка ВЕУ-08 призначена для забезпечення електроенергією невеликих об’єктів. Використовується як в місцях, де відсутня мережева енергія (туристичні табори, фермерські господарства, дачні ділянки, живлення автономних комплексів), так і в якості резервного джерела електроенергії для приватних будинків, котеджів. На ВЕУ-08 використана аеромеханіка система стабілізації частоти обертання вітротурбіни, яка дозволяє експлуатувати її в широкому діапазоні швидкостей вітру. Тихохідний генератор на постійних магнітах прямо приводиться турбіною. Відсутність мультиплікатора і системи збудження генератора забезпечує високий ресурс вітроустановки. При роботі разом з ИБП-1.5/3С-ВГ/ФМ забезпечується живлення навантаження потужністю до 1.5кВт стабілізованою синусоїдальною напругою 220В/50Гц, а також можливість підключення до системи сонячних фотоелектричних модулів. Номінальна потужність -800 Вт; діаметр вітротурбіни – 3,1 м; ствртова швидкість вітру – 2,5 м/с; стартова швидкість вітру – 8 м/с; макс. Експлуатаційна швидкість вітру – 50 м/с; номінальна частота обертання – 310 об/хв; метод зупинки – флюгування, регулювання обертів – зміна шагу; номінальна напруга генератора – 24 В; ЕДС генератора – до 60 В; висота щогли, що рекомендується – 11..17 м
 
Фотоелектрична установка ФЕУ – 02 - Установка ФЕУ 02 призначена для використання в усіх агрокліматичних зонах України (згідно ГОСТ 15150-69 для отримання електричної енергії за рахунок перетворення електромагнітного випромінення сонця під час роботи на автономне навантаження. Діапазон потоку питомої сонячної радіації, Вт/м2 100...1125; номінальна потужність фотобатареї, Вт – 200; ємність акумуляторної батареї, А год – 100; потужність інвертора, Вт – 600; вхідна напруга постійного струму, В – 12; вихідна напруга змінного струму, В – 220; частота вихідної напруги, Гц – 50
 
Комбінований фототермічний модуль - Комбінований фототермічний модуль (ФТМ) призначений для одночасного отримання теплової та електричної енергії за рахунок використання та перетворення широкого діапазону електромагнітного випромінювання Сонця. В фототермічному модулі застосовано охолодження робочої поверхні за рахунок примусової течії теплоносія в гідравлічних трактах.
Номінальна потужність фотоелектричної частини, Вт – 60 (при потоці питомої сонячної радіації 1000 Вт/м2)
Напруга постійного струму Uxx, В       –18. Величина стру-му Ікз, А– 1,75. Номінальна потужність теплової частини– до 60 літрів гарячої води (500С) за добу
 
Роздатковий матеріал з кожного відділу - (відділ комплексних енергосистем, вітроенергетики, сонячної, гідроенергетики, геотермальної, відновлюваних органічних енергоносіїв)
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Ірак Іран Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ ООН Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Сінгапур Словаччина Словенія США Таджикистан Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації PR та реклама Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки