Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державна підтримка
українського експорту
Укр | Eng | Рус
Торгівля з країнами світу
Перелік країн
Контакти диппредставництв
Довідка про країну
Економічне співробітництво

Огляд економіки

Торговельно-економічні відносини

Торговельні обмеження

Кон’юнктура ринків
Товарообіг з Україною

Дані країни перебування

Дані Держкомстату

Торгівля послугами

Правові питання

Угоди з Україною

Законодавство країни перебування

Міжурядова комісія

Про МК та її склад

Пошук партнера

Комерційні пропозиції від фірм в країні перебування

Торги/тендери в країні перебування

Міжнародні бізнес-події

Інвестиційне співробітництво

Аналіз інвестиційного співробітництва

Галузеві об’єднання
Корисні посилання
Відгуки про Портал
Полтавська обласна державна адміністрація
«Структура сайту влаштовує, інформація доступна для зацікавлених користувачів, функціональні можливості сайту відповідають потребам»

Украинские нефтепродукты
Інвестиційний клімат в Україні  
Параметри: Інвестиції, Законодавство у сфері ЗЕД

 

Інвестиційний клімат в Україні
 
Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні залишається питанням стратегічної важливості, від реалізації якого залежать динаміка соціально-економічного розвитку та можливість модернізації на цій основі національної економіки.
 
Починаючи з 2001 року, чистий щорічний приріст іноземного капіталу дорівнював[1] (млрд. дол. США):
 
2001
0,68           
2002
0,92            
2003
1,32           
2004
2,25
2005
7,84            
2006
4,73            
2007
7,93           
2008
6,18
 
В той же час, обсягпрямих іноземних інвестицій на одного мешканця України зріс з 94 дол. США у 2001 році до 792,7 дол. США у І кварталі 2009 року.
 
Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в Україну станом на 1 квітня 2009 року, склав 36526,6  млн.дол.США, що на 2,3% відс. більше обсягу інвестицій на початок 2009 року.
 
Приріст прямих іноземних інвестицій у І кварталі 2009 року склав 1175,5 млн.дол.США, що становить 36,2 % обсягів І кварталу попереднього року.
 
У цілому прирістсукупного обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, утрат, курсової різниці склав 819,5 млн.дол.США, що становить 24,4 % рівня відповідного періоду попереднього року.
 
Спад темпів приросту прямих іноземних інвестицій в економіку України в першому кварталі 2009 року у порівнянні з відповідним періодом 2008 року пояснюється впливом світової фінансово-економічної кризи на рух капіталу, а також, курсовою різницею, яка виникла у зв’язку із девальвацією офіційного курсу гривні до долара США.
 
Разом з тим, приріст іноземного капіталу у звітному періоді ( І кварталі 2009 року) спостерігався:
 
·          на підприємствах, що здійснюють фінансову діяльність, – на 284,4 млн.дол.США,
·          операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям – на 236,0 млн.дол.США,
·          торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів, предметів особистого вжитку – на 56,4 млн.дол.США,
·          а також на підприємствах промисловості – на 78,3 млн.дол.США.
 
Аналізуючи статистичні дані щодо напрямів вкладання іноземних інвестиційв економіку України слід зазначити, що більша їх частка спрямовується у:
 
·          промисловість (22,3 %),
·          в т.ч. переробну промисловість(18,9 %),
·          фінансову діяльність (20,4 %).
 
Дана тенденція сприяє підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, оскільки інвестиції спрямовуються на оновлення основних фондів та започаткування нових технологій виробництва.
 
Отже, у цілому результати інвестиційної діяльності свідчать, що Україна залишається і досі привабливою для інвестицій, проте вона не залишилась осторонь світових процесів, є достатньо інтегрованою у світове господарство, і порушення макростабільності на зовнішніх ринках має свій відголосок на внутрішніх процесах в Україні.
 
 
На сьогодні в Україні вже створено сприятливе правове поле для здійснення інвестиційної діяльності.
 
Зокрема, ця сфера регулюється Законами України:
 
1.        “Про інвестиційну діяльність”,
2.        “Про режим іноземного інвестування”,
3.        “Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження”, тощо, якими передбачено:
 
·                  державна гарантія захисту інвестицій, незалежно від форм власності;
·                  відшкодування збитків,включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або не належного виконання державними органами України чи посадовими особами передбачених законодавством обов`язків щодо іноземного інвестора;
·                  повернення інвестиціїіноземному інвестору в натуральній формі або у валюті інвестування без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі в разі припинення інвестиційної діяльності;
·                  застосування національного режиму валютного регулювання та справляння податків на території України до суб`єктів підприємницької діяльності або інших юридичних осіб, створених за участю іноземних інвестицій, незалежно від форм та часу їх внесення.
 
 
Протягом останніх років Україна успішно реалізувала низку практичних кроків, які сприяли активній інтеграції до світового економічного простору та зростанню інвестиційної привабливості:
 
·          підписано міждержавні угоди про сприяння і взаємний захист інвестицій з понад 70 країнами світу;
·          укладено 60 міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування практично з усіма країнами СНД, Європи, багатьма країнами Азії, Північної та Південної Америки і кількома країнами Африки;
·          у 2000 році в Україні було ратифіковано Вашингтонську Конвенцію 1965 року про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами;
·          16 травня 2008 року Україна отримала статус члена СОТ;
·          28 січня 2009 року утворено Національне агентство України з іноземних інвестицій та розвитку (Укрзовнішінвест).
 
Найбільші компанії-інвестори:
 
Mittal Steel, Siemens, Volkswagen, Deutsche Telecom, Jabil Circuit and Electronics, Sony, Panasonic, Telenor, TNK-BP, Coca-Cola, Cargill, Carlsberg, Sun Interbrew, Kraft Foods, Nestle, Philip Morris, Reemtsma, Raiffeisen Bank, Erste Bank, HVB, ING Bank, BNP Paribas, EFG Group, McDonalds, Metro Cash & Carry, Billa, Paterson та ін.
 
Усвідомлюючи важливість поліпшення інвестиційного клімату в Україні, головнимзавданням на короткострокову перспективу є удосконалення необхідної правової та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування основи збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Для цього необхідно здійснити низку першочергових заходів з формування єдиних стратегічних цілей та послідовності економічних реформ, забезпечення незмінності та гарантованості захисту прав і свобод інвестора.
 
Нарощування інвестицій без структурних змін в економіці, без підпорядкування інвестиційної політики вирішенню стратегічних завдань економічної політики держави не буде доцільним з точки зору підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
 
Урядом України було розроблено та схвалено Програму діяльності Кабінету Міністрів України “Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток”, відповідно до якої одним з пріоритетних завдань Уряду з подолання кризи є стимулювання інвестиційної діяльності, а саме:
 
·              зменшення відпливу капіталу;
·              активізація інвестиційної діяльності;
·              сприяння зростанню рівня капіталізації національних заощаджень та обсягів прямих іноземних інвестицій в Україну;
·              створення умов для прискорення технологічної модернізації вітчизняного виробництва з метою підвищення його енергоефективності та конкурентоспроможності.
 
З метою активізації інвестиційної діяльності підприємств Уряд спрямовує свої зусилля, зокрема, на створення нормативно-правової бази для заохочення вкладення довгострокових фінансових інвестицій; сприяння укладенню угод про розподіл продукції; формування системи інструментів розвитку інвестиційної діяльності підприємств та інвестиційного кредитування; залучення додаткових фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів.
 
Поштовхом до нарощування інвестицій повинно стати створення сприятливих умов для дії ринкових регуляторів, а саме – захист прав власності, розвиток системи ринків і ринкових інструментів, розвиток інформаційної інфраструктури ринку, тощо.
 
На виконання поставлених Урядом завдань з метою забезпечення стійкого росту надходження інвестицій в економіку країни та реалізації інноваційно-інвестиційної моделі економічного розвитку Мінекономіки розроблено наступні нормативно-правові акти:
               
Проект Закону України «Про загальні засади розвитку державно-приватного партнерства в Україні».
 
Законопроект визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації державно-приватного партнерства в Україні, зокрема для регулювання відносин, які виникають при реалізації проектів в галузях будівництва автомобільних доріг, метрополітену та їх інфраструктури. Цей законопроект є рамковим та врегульовує відносини, пов’язані з підготовкою, виконанням та припиненням договорів, що укладаються в рамках державно-приватного партнерства, встановлює гарантії додержання прав та законних інтересів сторін цих договорів та декларує намір Уряду вступати у відкриті та ділові відносини з бізнесом (приватними партнерами).
 
Тому прийняття цього законопроекту буде позитивним сигналом для інвесторів у відкритості України не тільки до діалогу, а й до конкретних дій.
 
Основною метоюзаконопроекту є створення умов для підвищення конкурентоспроможності державного сектора економіки шляхом більш ефективного використання державного майна, залучення інвестицій в економіку України, модернізацію промислової та соціальної інфраструктури, підвищення якості товарів, робіт і послуг.
 
Очікується, що в результаті реалізації Закону, суттєва частка інвестиційних потреб галузей економіки України буде забезпечена через прямі інвестиції та виконання інвестиційних зобов'язань приватними партнерами;
 
Довідково: проект Закону зареєстровано у Верховній Раді України за № 3447 від 08.12.2008 та прийнято  25.06.2009;
 
Проект Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо угод про розподіл продукції),
 
який спрямований на удосконалення законодавства України в сфері надрокористування і інвестиційної діяльності. Зазначений законопроект уточнює правові основи відносин, які виникають в процесі здійснення українських та іноземних інвестицій у пошук, розвідку та видобування корисних копалин у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.
 
Проектом передбачається внести зміни і доповнення до Закону України «Про угоди про розподіл продукції», Митного та Земельного кодексів України в частині врегулювання та уточнення деяких правових відносин, що виникають в процесі укладання, виконання та припинення дії угод про розподіл продукції;
 
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2008 № 439"Про затвердження Державної цільової програми розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення формування та реалізації державної інноваційної політики та моніторингу стану розвитку інноваційної економіки"
 
з метою створення національного інформаційного ресурсу для інформаційно-аналітичного забезпечення формування та реалізації державної інноваційної політики;
 
Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про внесення змін у план заходів щодо виконання Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002–2010 роки" (№1179-р від 10.09.2008),
 
якимвносяться зміни у план заходів, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2002 № 440-р, відповідно до пропозицій, наданих міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, головною метою яких є забезпечення виконання положень Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002–2010 роки, зокрема в частині забезпечення прозорості процедури прийняття рішень органами виконавчої влади, стимулювання довготермінового банківського кредитування,усунення структурних деформацій в економіці, розвитку інфраструктури внутрішнього ринку, розвитку фондового ринку;
 
10 листопада 2008 року був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Урядом Сполучених Штатів Америки
 
стосовно відновлення роботи в Україні Корпорації закордонних приватних інвестицій США (Overseas Private Investment Corporation - OPIC), яка здійснює діяльність із страхування американських приватних інвестицій за кордоном. Підписання Меморандуму є першим кроком для здійснення подальших заходів щодо практичного запровадження механiзмiв врегулювання спірних питань з OPIC та свідчить про наміри Уряду Сполучених Штатів Америки щодо подальшого спiвробiтництва, залучення iнвестицiй, передових технологій та управлінського досвіду в Україну;
 
Урядом України підписано 27.12.2006 у м. Києві Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2005 року) та 26.03.2008 у м. Києві Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2006 року).
 
Підписані Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина (асигнування 2005 року) є рамковими.
 
Відповідно до підпункту "в" пункту 2 статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України" Угоди потребують ратифікації Верховною Радою України.
 
Законопроекти "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2005 року)"(реєстр. № 0068 від 19.06.2008), та "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2006 року)"(реєстр.
№ 0090 від 21.08.2008) схвалено Верховною Радою України 29.10.2008.
 
Прийняття Законів України продовжує співпрацю двох сторін в економічній і фінансовій сферах, надає можливість Україні отримати додаткові джерела фінансування для важливих соціальних та інвестиційних проектів на вигідних умовах, зокрема дає змогу Україні одержати від Федеративної Республіки Німеччина кошти, необхідні для реалізації ряду проектів, спрямованих на забезпечення підтримки малих і середніх підприємств, сприяння розвитку соціальної інфраструктури, проведення досліджень, вдосконалення діяльності у сфері підвищення енергоефективності та застосування інших заходів із стимулювання соціально-економічного розвитку.
Довідково: позички надаються на таких умовах:
термін погашення – 40 років, у тому числі пільговий період 10 років,
процентна ставка – 0,75 відсотка річних.
На ще не виплачені суми Позички позичальник платить комісійні за згоду на їх надання в розмірі 0,25 відсотка річних. 
 
Механізм, процедура та фінансові умови використання кредитних коштів, умов і напрямів використання грантів, можливих позичальників (бенефіціарів) кредитних коштів, фінансових установ–партнерів або Виконавців проектів, орієнтованих строків укладання договорів між отримувачами позик і грантів та КfW мають визначатися у відповідних кредитних договорах, які підлягатимуть погодженню з Кабінетом Міністрів України і будуть невід`ємною частиною Угоди;
 
Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо удосконалення роботи органів виконавчої влади з інвесторами" від 26.11.2008 № 1024,
 
з метою вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади з інвесторами шляхом створення єдиного інституційного механізму сприяння досудовому врегулюванню спорів між інвесторами та органами виконавчої влади, а також вдосконалення роботи рад з питань залучення іноземних інвестицій при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях.
 
Очікується, що застосування такого механізму позитивно вплине на регіональний і національний інвестиційний клімат, а також створить додаткові умови для конструктивного діалогу між суб’єктами господарювання та органами виконавчої влади обласного рівня щодо вирішення питань, пов’язаних із провадженням інвестиційної діяльності, а також забезпечить:
·          можливість здійснення кваліфікованої оцінки та вироблення пропозицій щодо розв’язання спору з інвестором;
·          відкритість і прозорість процесу прийняття рішення щодо досудового врегулювання спору з інвестором, можливість залучення до розв’язання спору виконавчих органів влади усіх рівнів.
 
Водночас, створено Раду інвесторів при Кабінеті Міністрів України.
 
На початку 2008 року затверджено її персональний склад, до якого увійшли біля 40 представників бізнесу. Очолює Раду Прем’єр-міністр України, співголова від представників бізнесу -голова правління ВАТ «Сведбанк» Тігіпко С. Л..  У складі Ради утворено 13 робочих груп, до складу яких увійшло 148 представників міністерств і відомств та 189 - від інвесторів, які очолюють керівники міністерств за відповідними напрямами: сільське господарство, банківська та фінансова діяльність, юстиція,корпоративне управління, паливо та енергетика, інфраструктура, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, інформаційні технології та комунікації, охорона здоров'я, земля та нерухомість, дерегуляція, податкова та митна політика, технічне регулювання, макроекономічні аспекти інвестиційної політики. Така співпраця бізнесу і влади дозволяє виявити та вирішити найбільш актуальні проблеми, що постають перед інвесторами під час їх діяльності на території України.
 
28 січня 2009 року утворено Національне агентство України з іноземних інвестицій та розвитку (Укрзовнішінвест),
 
як спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади із забезпечення проведення державної політики у сфері сприяння іноземному інвестуванню національної економіки. Крім того, агентство займатиметься розробкою проектів та цільових планів інвестиційного розвитку територій, а також удосконаленням нормативно-правової бази з питань іноземного інвестування.
 
Зазначені заходи щодо удосконалення державної інвестиційної політики спрямовані на якісну зміну структури національної економіки та реалізацію інноваційно-інвестиційної моделі економічного розвитку.


[1]     З урахуванням переоцінки капіталу, утрат, курсової різниці.
Подібна інформація про інші країни  
Австрія Азербайджан Алжир Аргентина Бельгія Білорусь Болгарія Боснія і Герцеговина Бразилія Великобританія В`єтнам Гвінея Греція Грузія Естонія Єгипет ЄС Ізраїль Індія Індонезія Ірак Іран Ісландія Іспанія Італія Йорданія Казахстан Канада Киргизстан Китай Кіпр Куба Кувейт Латвія Литва Ліван Лівія Македонія Малайзія Мальта Марокко Мексика Молдова Нідерланди Німеччина ОАЕ Пакистан ПАР Південна Корея Польща Португалія Росiя Румунія Саудівська Аравія Сенегал Сербія Сирія Словаччина Словенія США Таджикистан Туніс Туреччина Туркменістан Угорщина Узбекистан Україна Фінляндія Франція Хорватія Чехія Чорногорія Швейцарія Швеція Японія
Інші документи по цій країні  
IT та телекомунікації PR та реклама Будівництво Валюта Вироби з чорних та інших некоштовних металів Географічне розташування Державний устрій Довідкова інформація Економічне співробітництво Економічні новини Енергоносії Законодавство у сфері ЗЕД Захист внутрішнього ринку Зв'язок ЗЕД Інвестиції Інформаційно-аналітичні послуги Інше машинобудування Інші послуги Каміння, скло, кераміка Консалтингові послуги Кон’юнктура ринків Макроекономічні показники Митно-тарифне регулювання Міжурядова комісія Мінеральна сировина Населення Національна символіка Нетарифне регулювання Святкові дні Страхування Товари агропромислового комплексу Товари деревообробної промисловості Товари кольорової металургії Товари легкої промисловості Товари фармацевтичної промисловості Товари хімічної промисловості Товари целюлозно-паперової промисловості та друкована продукція Товари чорної металургії Точне машинобудування Транспорт Транспортне машинобудування Транспортно-експедиційні послуги Туризм Фінансові послуги

 
Підписка на оновлення  

Українські експортери
ДИСКАВЕРИ БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (УКРАИНА), ООО
ул. Яворницкого, 41, г. Стрий, Львовская обл.
НЕПТУН, ООО
3-ий пер. Шевченка, 3, с. Б. Дальник, Беляевский район, Одесская область
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ, ООО
ул. Сомовская, 12 Б, Харьков
КРИСТАЛЛ, ВИННИЦКИЙ ЗАВОД, ДП
ул. 600-летия, 21, г. Винница
Експортоспроможна продукція
KSG АGRO, ХОЛДИНГ
Туши и полутуши свиные

ТЕХНОТОН-ЛУГАНСК, ООО
Нить полипропиленовая мультифиламентная

КАЛИБР, ООО
Болты

Комерційні пропозиції
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "БАЄР АФЛАК"
Компанія зацікавлена в реалізації фармацевтичної прощукції в Україні

DOMESTAV, LTD.
Компанія зацікавлена в експорті ламелей для каркасу ліжка зі смереки, ялини, сосни, тополі або вільхи. ...

MIVINA S.R.O.
MIVINA s.r.o. зацікавлена в поставках з України: сантехніки, керамічної плитки, покрівельних матеріалів, ...

Тендери за кордоном
Бововняний очіс
Security Paper Mill India

Відбор компаній для проведення незалежних сертифікації та інспектування прибережних проектів
Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

Аукціон на право користування надрами родовища кам'яного вугілля "Ташкумирське"
Держкомітет промисловості, енергетики та надрокористування Киргизької республіки